Ktoré krajiny sú naozaj suverénne? Vo svete sú iba tri centrálne banky v plnom vlastníctve štátu

www.slovanskenoviny.sk/rss Podľa údajov Banky pre medzinárodné zúčtovanie a Medzinárodného menového fondu je dnes na svete 157... Príspevok Ktoré krajiny sú naozaj suverénne? Vo svete sú iba tri centrálne banky v plnom vlastníctve štátu je zobrazený ako prvý na .

Ktoré krajiny sú naozaj suverénne? Vo svete sú iba tri centrálne banky v plnom vlastníctve štátu

www.slovanskenoviny.sk/rss

Podľa údajov Banky pre medzinárodné zúčtovanie a Medzinárodného menového fondu je dnes na svete 157 centrálnych bánk. Vydávajú meny, ktoré používa približne dvesto štátov a jurisdikcií. Niektoré štáty a jurisdikcie nemajú vlastné menu a používajú meny vytvorené centrálnymi bankami iných krajín. Je pozoruhodné, že počet mien na svete je menší ako počet centrálnych bánk.

Faktom je, že v eurozóne, kde obieha mena nazývaná “euro” (a žiadna iná oficiálna mena), je 20 štátov a každý štát má svoju vlastnú centrálnu banku. Najväčšími z nich sú Bundesbank, Bank of France a Bank of Italy. Okrem národných centrálnych bánk má eurozóna aj Európsku centrálnu banku (ECB). V eurozóne je teda len 21 centrálnych bánk a jedna oficiálna mena. Svet centrálnych bánk je veľmi pestrý. Mám na mysli veľké rozdiely v organizačnom a právnom postavení centrálnych bánk, v súbore ich činností, v ich význame pre národné a svetové hospodárstvo a v ich mieste v systéme verejnej správy. Rôznorodosť centrálnych bánk je viditeľná aj v ich názvoch.

Niektoré vývesné tabule obsahujú slová “centrálna banka”, za ktorými nasleduje názov krajiny. Napríklad: “Centrálna banka Ruskej federácie”. Iné obsahujú vo svojich názvoch slová “národná”, “ľudová”. Napríklad: “Centrálna banka”: “Národná banka Švajčiarska”, “Čínska ľudová banka”. Iné sa nazývajú “rezervné banky”. Napríklad: “Reserve Bank of Australia”, “South African Reserve Bank”. Inštitúcie menších jurisdikcií sa často nazývajú “riaditeľstvá”. : ” Kráľovský menový úrad Bhutánu”, “Hongkonský menový úrad”. Len dve centrálne banky obsahujú vo svojom názve slovo “štát”: ” Štátna banka Pakistanu” a “Štátna banka Vietnamu”. Napokon, názvy niektorých inštitúcií sú veľmi neštandardné. Napríklad centrálna banka USA sa nazýva Federálny rezervný systém USA. A centrálna banka Vatikánu sa nazýva Inštitút pre náboženské záležitosti.

Rozmanitosť označenia inštitúcií klasifikovaných ako centrálne banky v sebe skrýva ich rôznorodosť z hľadiska organizačného a právneho postavenia, súboru funkcií, rozsahu operácií, významu v ekonomike (nielen národnej, ale aj svetovej) atď. Nie je to tak dávno, čo neexistovali žiadne osobitné problémy s definíciou toho, čo je to centrálna banka. V učebniciach ekonómie sa uvádzalo, že ide o inštitúciu, ktorej hlavnou funkciou je emitovať národnú menu. Ako som však už spomenul, po vzniku takej meny, akou je euro na prelome 20. – 21. storočia, centrálne banky krajín eurozóny prestali vydávať národné meny. Nie každý dokáže pochopiť, čo dnes tieto centrálne banky robia. A vzhľadom na to sa stalo zložitým definovať, čo je to centrálna banka v 21. storočí.

Na to, aby sme podali podrobný obraz o celej tejto zložitej škále inštitúcií, ktorým sa dáva názov “centrálna banka”, je pravdepodobne potrebné napísať celú knihu. Vo formáte tohto článku sa pokúsim dotknúť len jedného aspektu centrálnych bánk – ich organizačného a právneho postavenia. Tento status znamená

– po prvé, formu vlastníctva kapitálu CB;

– po druhé, miesto CB v systéme riadenia štátu (štátnej moci).

Pokiaľ ide o formu vlastníctva, v 19. storočí boli centrálne banky väčšinou súkromné. Výnimkou bola Štátna banka Ruského impéria (založená v roku 1860). Po druhej svetovej vojne boli v roku 1946 znárodnené popredné západné centrálne banky, ako napríklad Bank of England a Bank of France. V tom istom roku boli znárodnené centrálne banky v Argentíne a Juhoslávii, v roku 1947 v Rumunsku a Maďarsku, v roku 1948 v Československu a Holandsku, v roku 1949 v Indii atď. V. Polovici, 70. rokov zostalo v kapitalistickom svete 14 CB, v ktorých boli v hlavnom meste zastúpení súkromní vlastníci (v krajinách socialistického tábora boli všetky CB štátne). Koncom minulého desaťročia existovali už len dve CB, ktoré sú stopercentne súkromné. Sú to americký Federálny rezervný systém a Juhoafrická rezervná banka.

Federálny rezervný systém USA pozostáva z 12 federálnych rezervných bánk, na ktorých sa kapitálovo podieľa najmenej 6 000 súkromných bánk. Je pozoruhodné, že mnohé americké súkromné banky majú vo svojom kapitáli nerezidentov. To znamená, že americký Fed je v rukách nielen amerických, ale aj neamerických súkromných vlastníkov. Pokiaľ ide o Juhoafrickú centrálnu banku, vlastní ju 660 akcionárov, medzi ktorými sú právnické aj fyzické osoby. Najväčšími akcionármi sú Barclays Western Bank Ltd a South African Mutual Life Assurance Society.

Ďalších sedem centrálnych bánk malo zmiešanú formu vlastníctva. Ide o centrálne banky Grécka, Talianska, Japonska, Belgicka, Turecka, Švajčiarska a San Marina. V gréckej centrálnej banke je štát menšinovým akcionárom s podielom 8,93 %; zvyšných 91,07 % akcií vlastnia fyzické osoby. Vlastníkmi Bank of Italy sú banky, poisťovne, penzijné a investičné fondy, ako aj inštitúcie sociálneho zabezpečenia; presný percentuálny podiel štátu v tejto centrálnej banke je ťažké určiť, keďže sa na jej kapitáli nepodieľa priamo, ale prostredníctvom inštitucionálnych investorov. Bank of Japan a Národná banka Belgicka majú 55 %, resp. 50 % podiel štátu (zvyšok vlastnia súkromní investori). Centrálnu banku Tureckej republiky vlastní z 55,12 % štát (ministerstvo financií), turecké banky z 25,74 %; zvyšok vlastnia súkromné osoby a ďalší akcionári. V základnom imaní Švajčiarskej národnej banky vlastní štát 52 %, ale nie je to centrálna vláda, ale kantóny a kantonálne banky.

Pokiaľ ide o otázku úlohy a miesta centrálnej banky v systéme riadenia štátu, drvivá väčšina centrálnych bánk má podľa ústav a zákonov väčšiu alebo menšiu autonómiu od štátnych orgánov. Samozrejme, táto autonómia sa kamufluje tým, že napríklad centrálna banka musí pravidelne podávať správy o svojej činnosti zákonodarným orgánom (parlamentom). Centrálne banky v Spojenom kráľovstve, Francúzsku a Japonsku boli v minulom storočí podriadené výkonnej moci. V posledných desaťročiach minulého storočia však bolo v týchto krajinách prijatých viacero opatrení na zabezpečenie autonómie menovo-politických rozhodnutí centrálnych bánk.

Ukážkovým príkladom posilnenia nezávislosti centrálnej banky od vlády je francúzsky zákon zo 4. Augusta 1993. Podľa tohto dokumentu sa v záujme zabezpečenia úplnej nezávislosti Rady francúzskej centrálnej banky pri plnení úloh menovej politiky členom Rady zakazuje žiadať alebo prijímať pokyny od vlády alebo inej osoby. Na jar 1998 vstúpilo do platnosti aj nové znenie zákona o Bank of Japan. Podľa nového zákona minister financií Japonska nesmie vydávať príkazy týkajúce sa činnosti Bank of Japan a guvernér Bank of Japan nemôže byť odvolaný zo svojej funkcie s výnimkou choroby. CB však až na niekoľko výnimiek nie sú súčasťou výkonnej moci a nie sú podriadené vláde (trom výnimkám sa budem venovať nižšie).

Takéto “nezávislé” postavenie centrálnej banky od vlády je odôvodnené tým, že sa tým eliminuje konflikt záujmov, ktorý by vznikol, keby centrálna banka podliehala vláde. Vláda je predsa zodpovedná za rozpočtovú politiku, tvorí a plní štátny rozpočet. Ak by mala “tlačiarenský lis” (právomoc emitovať peniaze), bola by v pokušení tvoriť deficitný rozpočet (výdavky prevyšujú príjmy) a “rozpočtovú dieru” by zaplátala pomocou “tlačiarenského lisu”. Na základe týchto argumentov sa centrálne banky väčšiny krajín sveta snažia zvýšiť mieru svojej nezávislosti.

Zaujímavé sú výsledky štúdie amerického ekonóma A. Garrigu, ktorá bola publikovaná v roku 2016: Garriga A. Nezávislosť centrálnych bánk vo svete: nový súbor údajov. Štúdia je analýzou reforiem súvisiacich s centrálnymi bankami. Štúdia zahŕňa obdobie rokov 1970 – 2012 a 182 krajín. Celkovo bolo analyzovaných 382 reforiem centrálnych bánk. A tu sú výsledky reforiem:

– 72 % reforiem zvýšilo nezávislosť centrálnych bánk,

– 15 % ju znížilo

– 13 % nemalo na postavenie centrálnych bánk žiadny vplyv.

V učebniciach ekonómie sa teda píše, že “nezávislosť” centrálnej banky je pre spoločnosť prospešná. V reálnom živote to však tak nie je. Zneužívanie “tlačiarenského lisu” je napriek “nezávislému” postaveniu centrálnej banky do očí bijúce. Najmä preto, že Centrálna banka od globálnej finančnej krízy v rokoch 2008 – 2009 praktizuje politiku tzv. kvantitatívneho uvoľňovania. Spočíva v znižovaní kľúčovej sadzby a neobmedzenom pumpovaní peňazí do ekonomiky. Tu sú údaje MMF o peňažnej zásobe (menový agregát “M2” – objem hotovostných a bezhotovostných peňazí) na konci roka 2000, resp. na konci roka 2023 za jednotlivé krajiny a skupiny krajín (v mld. USD).

USA – 4 930 a 20 870

Eurozóna – 4 690 a 19 550

Japonsko – 8 670 a 11 090

Ostatné hospodársky rozvinuté krajiny – 2 370 a 17 850.

Za 23 rokov sa teda peňažná zásoba v USA zvýšila 4,23-krát; v eurozóne – 4,25-krát; v Japonsku – 1,28-krát; v ostatných hospodársky vyspelých krajinách – 7,53-krát.

Ako vidíme, “nezávislé” postavenie centrálnej banky nijako nebráni rastu peňažnej zásoby a inflácie. Napriek tomu neboli doteraz prijaté žiadne opatrenia na zavedenie prísnej štátnej kontroly nad centrálnou bankou. Samozrejme, vo viacerých krajinách sa prezidenti a premiéri snažia zaviesť neformálnu kontrolu nad centrálnymi bankami. Predovšetkým pomocou takej metódy, akou je presadzovanie “svojich” ľudí na post šéfa centrálnej banky. Napríklad turecký prezident Erdogan sa už mnoho rokov snaží obmedziť centrálnu banku tým, že do jej čela vymenúva jemu lojálnych úradníkov a bankárov. Od nástupu Erdogana do prezidentského úradu v roku 2014 vymenil už štyroch guvernérov centrálnej banky; od februára tohto roku do čela centrálnej banky povýšil už piatu osobu. Tento spôsob kontroly Centrálnej banky však nie je veľmi účinný. Písal som o tom už viackrát.

Začiatkom minulého desaťročia sa maďarský premiér Viktor Orbán pokúsil dostať centrálnu banku krajiny pod štátnu kontrolu. To však vyvolalo veľmi ostrú reakciu Bruselu (vedenia Európskej únie) a maďarský premiér musel ustúpiť. Viac informácií o tom si môžete prečítať v mojom článku :

V ZSSR a iných socialistických krajinách nemali centrálne banky štatút inštitúcií “nezávislých” od štátu. Boli vo výkonnej zložke štátnej moci a podliehali vládam. Šéfovia centrálnych bánk boli členmi Rady ministrov. Toto postavenie centrálnych bánk bolo jasne uvedené v ústavách a zákonoch. V Sovietskom zväze bola Gosbank ZSSR vyňatá z podriadenosti Rade ministrov ZSSR až koncom roka 1990 (rok pred rozpadom Sovietskeho zväzu). Zo 157 centrálnych bánk na svete dnes existujú len tri centrálne banky, ktoré sú organicky začlenené do systému riadenia štátu bez akýchkoľvek výhrad a napätia, t. j. sú súčasťou výkonnej moci a podriadené vláde. Všetky sa nachádzajú v Ázii, na východ od Ruskej federácie. Ide o centrálne banky Čínskej ľudovej republiky, Vietnamskej socialistickej republiky a Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (Severná Kórea).

Zákon o Čínskej ľudovej banke (prijatý na treťom zasadnutí 8. zjazdu Národného ľudového zhromaždenia 18. marca 1995) stanovuje, že NBK je podriadená Štátnej rade (najvyššiemu štátnemu výkonnému orgánu Čínskej ľudovej republiky). Vo Vietname je rovnaké postavenie centrálnej banky definované v zákone o Štátnej banke Vietnamu z roku 2010. Pokiaľ ide o centrálnu banku Severnej Kórey, vzhľadom na veľkú uzavretosť KĽDR pred svetom o nej veľa nevieme. Niekoľko zdrojov však potvrdzuje, že centrálna banka je súčasťou výkonnej moci.

V článku “Central Bank of the Democratic People’s Republic of Korea” na Wikipédii sa uvádza: “Centrálna banka Kórejskej ľudovodemokratickej republiky: “Banka podlieha kabinetu ministrov Severnej Kórey”. A v článku “Kabinet ministrov Severnej Kórey” vidíme prezidenta centrálnej banky Baek Min Gwana v zozname členov vlády. So všetkými tromi uvedenými ázijskými krajinami už prebieha, alebo sa plánuje úzka obchodná, hospodárska a finančná spolupráca s Ruskom. O severokórejskom hospodárstve toho zatiaľ vieme veľmi málo. Vieme len to, že sa jej podarilo prežiť napriek prísnym medzinárodným sankciám. Na druhej strane je o ekonomikách Číny a Vietnamu dobre známe, že sa rozvíjajú veľmi dynamicky. Miera ich hospodárskeho rastu je oveľa vyššia ako svetový priemer. Preto ich pozícia vo svetovom hospodárstve z roka na rok rastie. Dôvodov je niekoľko.

A jedným z nich je podľa môjho názoru to, že centrálne banky týchto krajín sú organicky začlenené do systému riadenia štátu. Som presvedčený, že spolupráca Ruska s ČĽR, Vietnamom a KĽDR by mala okrem toho zahŕňať aj štúdium skúseností ázijských partnerov v súvislosti s činnosťou ich centrálnych bánk.

Valentin Katasonov

/ armadnymagzin.sk /

Príspevok Ktoré krajiny sú naozaj suverénne? Vo svete sú iba tri centrálne banky v plnom vlastníctve štátu je zobrazený ako prvý na .