Ak nechcete ísť zabíjať ľudí v prípade vojny, do konca januára môžete odoslať takéto tlačivo.

Vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby

Ak nechcete ísť  zabíjať ľudí v prípade vojny, do konca januára môžete odoslať takéto tlačivo.

Hroziaci rozpad Európskej únie, ako aj vojnové napätie na našom území varuje občanov pred možným vojenským konfliktom aj na území Slovenska.

Muži majú možnosť vyhnúť sa priamemu nástupu do vojny so zbraňou v ruke písomným vyhlásením registrovaného občana alebo vojaka v zálohe o odopretí výkonu mimoriadnej služby.

V zmysle platnej legislatívy môžu občania podať vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby už od roku 2006, a to z dôvodov presne stanovených zákonom. Výkon mimoriadnej služby možno odoprieť ak je v rozpore so svedomím, alebo náboženským vyznaním občana.

Občan môže v stave bezpečnosti odoprieť výkon mimoriadnej služby písomným podaním vyhlásenia na okresný úrad v sídle kraja v kalendárnom roku, v ktorom mu vznikla branná povinnosť alebo v januári každého nasledujúceho roka až do zániku brannej povinnosti.

Občan, ktorý podal vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby a ktorého okresný úrad v sídle kraja na základe rozhodnutia zaradí do dokumentácie evidovaných občanov, je povinný vykonať alternatívnu službu u zamestnávateľa, ktorý plní napríklad úlohy v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, civilnej ochrany obyvateľstva, alebo v oblasti sociálnej pomoci a podobne.

Po nariadení mobilizácie Okresný úrad v sídle kraja povolá na výkon mimoriadnej služby vojakov v zálohe a odvedených registrovaných občanov, ktorí sú zdravotne spôsobilí na jej výkon. Pri povolávaní vojakov v zálohe a registrovaných občanov sa vychádza z požiadaviek ozbrojených síl a ročník narodenia nie je rozhodujúcim kritériom. Kategóriu vojakov v zálohe tvoria najmä bývalí profesionálni vojaci, občania, ktorí vykonali povinnú vojenskú službu, občania, ktorí skončili služobný pomer v ozbrojených a záchranných zboroch za podmienky, že im trvá branná povinnosť. Tá sa týka mužov od 19 do 45 rokov bez vojenskej hodnosti a vo vojenskej hodnosti vojak 1. a 2. stupňa a mužov od 19 do 55 rokov v ostatných vojenských hodnostiach. Na výkon mimoriadnej služby nemôžu byť povolaní občania uznaní za nespôsobilých vykonať vojenskú službu (sú držiteľmi tzv. „modrej knižky“), pretože im zanikla branná povinnosť.

Tlačivo si môžete stiahnúť nižšie:

Súbory