Bratislava 6. apríla 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)

Všetci, čo pomáhajú ženám, ktoré zažili násilie, by sa mali priebežne vzdelávať. Aj takéto odporúčanie vyplýva z projektu Scitlivovanie verejnej mienky vo vzťahu k rómskym ženám – Zvyšovanie informovanosti verejnosti o právach a postavení rómskych žien zažívajúcich násilie, ktoré uskutočnilo občianske združenie Savore

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

V tlačovej správe, ktorú agentúre SITA poskytla Vlasta Tokolyová zo Savore, združenie upozorňuje, že postavenie rómskych žien zo sociálne znevýhodneného prostredia a násilie páchané na tejto skupine žien sa špecificky doposiaľ neriešilo. “Verejnosť má skreslený obraz o právach a postavení rómskej ženy ako i násilí páchanom na rómskych ženách, vychádzajúc z nedostatočnej znalosti daného etnika,“ prízvukuje Savore.

Cieľom projektu bolo preto zvyšovanie informovanosti verejnosti o právach a postavení rómskych žien, ktoré zažívajú násilie, odbúravanie predsudkov a stereotypov v myslení verejnosti. Podľa združenia sa tak pomoc dotknutým osobám môže zefektívniť.

Prostredníctvom projektu združenie uskutočnilo semináre a Focus group v 12 lokalitách južného a stredného Slovenska pre odborné a pomáhajúce profesie. Aktivít projektu sa tak zúčastnilo 142 pracovníkov komunitných centier, mestských úradov pracujúcich na odbore sociálnych vecí, úradov práce odboru sociálnej kurately, terénnych sociálnych pracovníkov, mestských a štátnych policajtov.

“Súčasťou projektu bolo ich sieťovanie – vytvorenie siete pre úzku spoluprácu vo vzťahu k pomoci rómskym ženám a ich deťom zažívajúcim násilie. S dotknutou skupinou rómskych žien prichádzajú mnohokrát do kontaktu ako prví a tak môžu práve oni najviac pomôcť tým, že ich pomoc bude reálna a efektívna, vychádzajúc zo znalosti spôsobu ich života,” uviedla Tokolyová.

Združenie odporúča zabezpečiť hĺbkové zaškolenie všetkých pracovníkov v štátnych a neštátnych inštitúciách na tému rodovo podmieneného násilia páchanom na ženách. So zameraním na násilie v marginalizovaných rómskych komunitách odporúča školenie terénnych sociálnych pracovníkov.

Vzdelávanie v tejto problematike by podľa odporúčaní mali absolvovať aj príslušníci orgánov činných v trestnom konaní. Medzi iným treba podporovať mimovládne organizácie pri poskytovaní služieb ženám, ktoré zažívajú násilie.

Združenie navrhuje aj súčinnosť terénnych sociálnych pracovníkov s orgánmi štátnej správy, verejnej správy a samosprávy a orgánmi činnými v trestnom konaní v procese pomoci rómskym ženám, ktoré zažívajú násilie.

“Edukačná a osvetová činnosť by mala byť aj na úrovni primárnej prevencie pred násilím páchaným na ženách v sociálne vylúčených rómskych komunitách. Takisto treba uplatňovať sociokultúrnu citlivosť v kontakte a komunikácii s lokálnou rómskou komunitou a poskytovať ženám zažívajúcim násilie rýchle a relevantné informácie o dostupnej ochrane a pomoci, ako aj o existujúcich právnych opatreniach,” vyplýva z výsledkov projektu.

Závery a odporúčania metódy Focus group budú aj v odporúčajúcej správe, ktorá bude predostretá inštitúciám, rezortom, ktoré sú vecne kompetentné v danej oblasti konať. Projekt podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.


Zdroj