Poprad 18. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš)

Prieskumný vrt pre geotermálne vody súkromnej spoločnosti v Tatranskej Lomnici, proti realizácii ktorého spisovali Tatranci petíciu, sa nebude posudzovať podľa zákona EIA, teda zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Rozhodol o tom Odbor starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Poprade. Zároveň však investorovi stanovil podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustrašné foto

Od začiatku septembra podpísalo petíciu viac ako tristo ľudí, Tatranci upozornili na to, že vrt je plánovaný v tesnej blízkosti sídliska a neprimeraným spôsobom zasiahne do bežného života obyvateľov tejto tatranskej osady. Okrem nadmernej hlučnosti spojenej s realizáciou vrtu sa obávajú najmä toho, že sa do miestneho potoka dostane arzén. Žiadali tiež vypracovanie takzvanej veľkej EIA, teda posúdenia vplyvov na životné prostredie.

Podľa materiálov dostupných na enviroportáli Ministerstva životného prostredia SR chce spoločnosť Autonova, s. r. o., realizovať hydrogeologický vrt hĺbky do 500 metrov. „Hlavným cieľom hydrogeologického prieskumu bude overiť možnosť zachytenia termálnej vody v kolektoroch mezozoika do hĺbky 500 m, s predpokladanou ložiskovou teplotou od 20 do 25 stupňov Celzia,“ uvádza sa ďalej. Navrhovateľ plánuje geotermálnu vodu využiť ako zdroj tepla v objekte Vila Széchényi. Uviedol, že ide o komplikovanú geologickú stavbu, preto uvedené parametre možno len predpokladať a návrh vystrojenia vrtu bude odpovedať potenciálnemu využitiu v prípade pozitívnych výsledkov. Štatutárny zástupca spoločnosti Miroslav Jevický pre agentúru SITA uviedol, že sa zatiaľ vyjadrovať nebude.

Okresný úrad spoločnosti stanovil, aby dbala o ochranu podzemných a nadzemných vôd a zabránila nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. V prípade negatívneho ovplyvnenia už povolených odberov geotermálnych vôd požaduje práce ukončiť. Medzi ďalšími stanovenými podmienkami je aj dodržiavanie časového rozsahu výkonu vrtných prác v pracovných dňoch od 8:00 do 20:00, keďže počas víkendov a sviatkov sa práce realizovať nebudú, a dodržiavanie hlukových limitov najmä počas výstavby. „Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov,“ uvádza sa v stanovisku okresného úradu zverejnenom na enviroportáli.

So zámerom súkromného investora nesúhlasil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade. Ako dôvod uviedol, že na základe predikcie hlukového zaťaženia môže posudzovaná hodnota prekračovať prípustné hodnoty, poukázal pri tom na najbližší rodinný dom, ktorý sa nachádza na parcele plánovaného prieskumného vrtu. Spoločnosť s uvedeným stanoviskom nesúhlasila, uviedla, že rodinný dom, ktorý je najbližšie k plánovanému prieskumnému geologickému vrtu, je vo vlastníctve investora. Ten zároveň deklaroval, že počas vŕtania prieskumného vrtu, ak to bude potrebné, nebude využívať rodinný dom na bývanie a zabezpečí si náhradné.

Mesto Vysoké Tatry vo svojom stanovisku pre okresný úrad z 13. júna zdôraznilo potrebu ďalšieho posúdenia vplyvov na životné prostredie a obyvateľstvo z dôvodu predpokladu negatívnych vplyvov, a vzhľadom na to, že vrt je navrhovaný v zastavanom území obce, kde prevláda funkcia trvalého bývania a ubytovania v zariadeniach cestovného ruchu. Samospráva zároveň žiadala aj vypracovanie hlukovej štúdie. Spoločnosť vo svojom stanovisku uviedla, že obyvateľstvo bude počas realizácie vrtu ovplyvnené najmä zvýšenou hlukovou záťažou, pôjde však podľa nej o dočasné zdroje hluku počas približne šiestich mesiacov, ktoré zhotovením vrtu zaniknú. Zároveň sa v stanovisku pre úrad vyjadrila, že ovplyvnenie obyvateľstva zvýšenou hlukovou záťažou je hodnotené v dodatočne spracovanej hlukovej štúdii. V nej sú popísané zdroje hluku počas hĺbenia prieskumného vrtu, vykonaná je objektivizácia hluku a rovnako je v nej identifikované územie ovplyvnené zvýšenou hlukovou záťažou.

O tomto plánovanom projekte sa bude hovoriť aj v utorok 24. septembra počas stretnutia poslancov Tatranskej Lomnice s obyvateľmi mestskej časti o 16:00 v prednáškovej sále Štátnych lesov Tatranského národného parku.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj