Nitra 13. decembra 2018 (HSP/Foto: Eugen Rusnák)

Včera v slávnej starobylej Nitre, niekdajšom významnom meste mocnej slovanskej Veľkomoravskej ríše, národovci a podporovatelia slovanskej vzájomnosti vystúpili na vrch Zobor, kde na práve poludnie slávnostne vyhlásili Deklaráciu Slovienov

Na snímke účastníci výstupu

Iniciátorom tejto akcie bolo nitrianske občianske združenie Slavica, ktoré má za cieľ spájať všetkých jednotlivcov a organizácie, ktoré majú úprimnú snahu o slovanskú vzájomnosť a jednotu – kresťanov, starovercov, rodovercov, ateistov a všetkých ľudí dobrej vôle.

Účastníci výstupu na Zobor a vyhlásenia Deklarácie Slovienov sa o 11. hodine zišli na parkovisku pred budovou Liečebného ústavu pod Zoborom a odtiaľ spolu vyrazili na krátku „horskú túru“.

Na práve poludnie skupina takmer 40 „alpinistov“, ktorí prišli zo všetkých kútov Slovenska, sa ocitla na samotnom vrchole Zoboru (588 m n. m.).

Na stožiaru upevnili tri zástavy – slovenskú a dve slovanské – s perúnovymi hviezdami.

V úvode slávnostnej akcie si všetci prítomní zaspievali slovenskú hymnu v plnom znení – všetky štyri slohy /bolo by zaujímavé zistiť, koľko slôh slovenskej hymny si pamätajú naspamäť slniečkari a liberáli a kedy si ju zaspievali naposledy?/.

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke účastníci

Následne predseda nitrianskeho občianskeho združenia Slavica Miloš Zverina prečítal Deklaráciu Slovienov /Slovanov/:

„My, roduverní potomkovia Staroslovienskych rodov, ktorým v žilách koluje krv našich slávnych predkov, dedičia zeme vymedzenej Karpatskými horami, riekou Dunaj a Panónskou nížinou, kde sme v minulosti spoločne tvorili našu Starosloviensku Dŕžavu, v ktorej spoločenské usporiadanie stálo na základoch rodovej samosprávy a svedomia, vyhlasujeme:

Sme Kultúrne a jazykovo jednotná spoločnosť so svojím vlastným svetoponímaním, mytológiou, staroslovienskym jazykom a písmom, symbolmi, ošatením, hudbou, spevom, tancom, poživňou, staviteľstvom, remeslami, poľnohospodárstvom, bojovou a telesnou Kultúrou.

Ctíme si voľnosť, slobodu myslenia, vyznania a viery, ktorú má zároveň každý právo verejne a slobodne prejavovať. Uplatňujeme si právo slobody a sebarealizácie, pamätajúc a hlásiac sa k dedičstvu našich predkov – k Staroslovienskej kultúrnej tradícii, zvykom a k životu podľa Svedomia a Cti v súlade s Prírodou.

Žiadame medzinárodne spoločenstvo národov o okamžité rokovanie o mieri na všeľudských zásadách, aby bol pokoj taký, že by medzinárodnoprávnymi zárukami znemožňoval ďalšiu vojnu a zbrojenie.

Sme hrdí na naše snaživé, svedomité, čestné a nadané Staroslovienske rody, ktoré vzdor neslýchanému vyše tisícročnému útlaku si zachovali vysokú úroveň Kultúry, jazyka, poznania, tradícií, svojrázu a obyčajov.

Veríme, že naše Spoločenstvo Slovienov sa bude tešiť z požehnania pokoja a mieru, bude mu dopriate, aby sa s ľúbosťou podľa svojich tradícií, svedomia, vedomia, umu, cti a tvorivej budovateľskej práce vyvíjalo, silnelo a prispelo k všeobecnému blahu človečenstva a svojho cnostného Slovienskeho potomstva.

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke predstavitelia združenia Slavica

Deklarácia prijatá dňa 12.12. ROK 2018/ LETO 7527 o 12.00 hodine

na vrchu Zobor-Karpaty-Slovensko“

Potom s prejavmi vystúpili účastníci výstupu na Zobor. Hovorili o súčasnej situácii na Slovensku a vo svete. Pripomenuli, že „západná demokracia“ nielen riadi všetkých a všetko vo východo a stredoeurópskych a balkánskych štátoch, privlastnila si takmer celý hospodársky majetok, významné podniky, banky a pod., avšak pomaly, ale isto premieňa tieto „druhoradé“ krajiny na svoje kolónie. Zdôraznili, že vedenie niektorých európskych krajín a USA vyvoláva vojenské a národnostné konflikty po celom svete, ženie svet k tretej svetovej vojne, likviduje európsku civilizáciu svojou sociálnou a migračnou politikou.

Rečníci vyzvali obyvateľov Slovenska a všetkých slovanských štátov, aby si nezabúdali na svoje korene – históriu, tradície, zvyky a vieru, ctili pamiatku svojich predkov. Prízvukovali, že krajina, ktorá zanedbáva a nepamäta si svoju minulosť, nemá ani budúcnosť. Vyzývali zjednotiť úsilie všetkých ľudí dobrej vole, aby sa podarilo nastoliť na Slovensku pokoj a stabilitu, postárať sa o to, aby sa úspešne rozvíjalo a aby naše deti a vnuci mali zabezpečenú dobrú a stabilnú budúcnosť. Niektorí prečítali basne v patriotickom duchu.

Na spiatočnej ceste polovica účastníkov výstupu na Zobor a vyhlásenia Deklarácie Slovienov sa zúčastnila na spoločnom obede v podzoborskej reštaurácii Bugánka, kde diskutovali o zlepšení spoločnej činnosti, plánoch a programoch budúcoročných podujatí, porozprávali o svojich aktivitách v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Eugen Rusnák