Bratislava 9. októbra 2019 (HSP/Foto:TASR/AP-Štefan Puškáš)

V Národnej rade SR je predložený vládny návrh zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností. Na texte, ktorého cieľom by malo byť spravodlivejšie prerozdelenie štátnej dotácie, sa zhodli všetky zúčastnené strany

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

Na zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá vystúpil štátny tajomník Ministerstva kultúry Ivan Sečík, aby poslancov informoval o detailoch návrhu zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností. Pripravili ho na Ministerstve kultúry po konzultáciách a dohode s najvyššími predstaviteľmi kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike.

Prijatie tohto zákona je zároveň predpokladom na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou zverejnenej v Zbierke zákonov pod číslom 326/2001 Z. z. a zmluvy medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami zverejnenej v Zbierke zákonov pod číslom 250/2002 Z. z.

Zmena súčasného systému financovania cirkví, ktorého ideové východiská pochádzajú ešte z roku 1949, bola dlhodobo predmetom diskusií na úrovniach občianskej spoločnosti, politických strán, angažovanej verejnosti i samotných cirkví. Navrhovaný systém financovania cirkví vychádza z doteraz uplatňovaného modelu, avšak predpokladá postupné zohľadňovanie zmeny počtu veriacich jednotlivých cirkví podľa sčítaní obyvateľov a kladie dôraz na samostatné a nezávislé hospodárenie cirkví podľa vlastných rozpočtov.

Suma finančných prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu všetkým cirkvám bude každoročne navyšovaná v stanovenom pomere o mieru inflácie a valorizácie. Príspevok sa bude následne rozdeľovať jednotlivým cirkvám takým spôsobom, že suma vo výške príspevku na rok 2019 sa rozdelí medzi jednotlivé cirkvi tak ako v roku 2019 a zvyšná suma príspevku sa rozdelí pomerne podľa počtov veriacich jednotlivých cirkví uvedených v sčítaní obyvateľov.

Doterajšia koncepcia, ktorá určovala výšku mzdy duchovného z prostriedkov štátneho rozpočtu formou mzdovej tabuľky určenej nariadením vlády, sa ruší. Výšku mzdy duchovných budú určovať cirkvi v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce.

Podľa navrhovateľov, prijatie návrhu zákona bude mať dopad na rozpočet verejnej správy, ale nebude mať vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, podnikateľskú a sociálnu sféru, životné prostredie, informatizáciu ani na služby verejnej správy pre občana.

Prehľad doterajšieho financovania cirkví a náboženských skupín štátom

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, cirkevný odbor

A návrh na najbližšie roky v zmysle predkladaného zákona nájdete tu (na strane 12). Vychádza to necelé euro mesačne na obyvateľa, keď príspevok štátu je iba jedným zo zdrojov podpory a financovania činností cirkví – dominantné sú vlastné zdroje cirkví ako príspevky členov, dary, výnosy z vlastného majetku, vlastnej činnosti, verejných zbierok a pod.

Dodajme ešte, že medzi štátom podporovanými cirkvami a náboženskými skupinami na Slovensku zatiaľ nefiguruje žiadna, ktorej odnože by jej stúpencov vyzývali ku konaniu v rozpore s demokratickými princípmi a ľudskými právami v tom ponímaní, ako ich chápe civilizovaná Európa. Avšak, ak by s takýmto návrhom niekto prišiel a doložil by ho dostatočným počtom prívržencov takejto náboženskej skupiny či ideológie, len ťažko by sa jeho žiadosť odmietala, pretože každá argumentácia by mohla byť v zmysle trestného zákona považovaná za nenávistnú voči skupine osôb pre ich náboženské vyznanie.

Ivan Lehotský

Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!


Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.


Podporte naše úsilie.

Zdroj