Bratislava 1. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)

Štátni ochranári pripravujú vyhlásenie nového chráneného areálu (CHA) s názvom Alúvium Hrona. Ako na svojej stránke informuje Štátna ochrana prírody (ŠOP), cieľom navrhovaného CHA je ochrana samotného Hrona, ako aj brehových porastov a na ne viazaných rastlín a živočíchov európskeho a národného významu

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke rieka Hron

Rieka Hron od svojho prameňa v blízkosti obce Telgárt v okrese Brezno až po Banskú Bystricu predstavuje podľa ŠOP jedinečný biokoridor horského a podhorského toku s dĺžkou približne 95,5 km. V tejto dĺžke na výmere 362,98 ha by sa mal rozprestierať navrhovaný chránený areál Alúvium Hrona, ktorý bude patriť k najrozsiahlejším a najdlhším chráneným územiam tohto typu na Slovensku, uviedla ŠOP.

Územie od prameňa Hrona po Banskú Bystricu bolo pre jeho jedinečnosť už zaradené do sústavy chránených území NATURA 2000 ako Územie európskeho významu Alúvium Hrona. Navrhované chránené územie nie je úplne totožné s týmto územím európskeho významu. “Hranice chráneného územia boli upravené na parcelný stav a vymedzené na základe terénneho mapovania z roku 2018 a zistenej prítomnosti biotopov a druhov určených ako predmet ochrany,” vysvetlila ŠOP.

Predmetom ochrany v navrhovanom CHA Alúvium Hrona je vodný tok Hrona ako aj breh rieky s jej štrkovo-pieskovými náplavmi. Zahŕňa tiež brehové porasty s krovinovou a stromovou vegetáciou a porasty s trávnatou a bylinnou vegetáciou.

“V obhospodarovaní tohto priestoru je potrebné vylúčiť aktivity zapríčiňujúce vysušovanie lokalít a pokles hladiny spodnej vody v tomto priestore,” uviedla ŠOP. Predmetom ochrany sú mokrade a rašeliniská pri Hrone. Spomedzi živočíchov európskeho významu určených ako predmet ochrany k najcennejším patria mihuľa, hlavátka podunajská, vydra riečna, netopier obyčajný, podkovár malý či uchňa čierna.

Ako zdôraznila ŠOP, chránené biotopy a druhy sú závislé od zachovania koryta a súčasného charakteru toku rieky Hron, ako aj od zachovania vodného režimu. Navrhnutý chránený areál podľa štátnych ochranárov čaká množstvo rokovaní a ďalších legislatívnych úkonov. “Ak budú úspešné, vznikne najdlhší chránený areál na Slovensku. Veríme, že sa nám takto podarí nielen zabezpečiť ochranu vzácnych biotopov, ale tiež zvýšiť povedomie miestnych obyvateľov o území, v ktorom žijú, jeho význame a vzácnosti,” uzavrela ŠOP.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj