Európsky parlament vyjadril vo štvrtok hlboké znepokojenie nad návrhom zákona, ktorý by v Poľsku mohol trestať učiteľov sexuálnej výchovy väzením. Hlavným cieľom vlády je však nepropagovať sex mladistvým a dať stopku pedofílii

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

Poslanci v nelegislatívnom uznesení schválenom pomerom hlasov 471 (za): 128 (proti): 57 (zdržalo sa hlasovania) kritizovali legislatívny návrh, ktorý by výučbu sexuálnej výchovy pre maloleté osoby postavil v Poľsku mimo zákon.

Podľa pozmeneného znenia novely zákona zameraného na boj proti pedofílii by učitelia sexuálnej výchovy mohli byť za svoju činnosť potrestaní odňatím slobody až na tri roky, pričom alternatívny návrh zvyšuje hornú sadzbu až na päť rokov.

V súčasnosti nie je v Poľsku sexuálna výchova zavedená na školách. K deťom sa v školách dostáva na základe autonómie škôl spadajúcich pod lokálne samosprávy. Sexuálna výchova sa teda dostane k deťom cez predmet, ktorý ich má “pripravovať na rodinný život.” Štát a častokrát ani zriaďovateľ škôl nemá dopad na to, čo sa na školách vyučuje. Práve preto sa poľská vláda rozhodla definovať, čo bude na školách zakázané vyučovať.

Ignacy Dec zo Swidnice sa v tejto súvislosti nedávno vyjadril, že Cirkev je znepokojená ako sa v poľských škôlkach a školách zavádzajú sexuálne programy pre deti tak, ako ich propaguje Svetová zdravotnícka organizácia. “Je znepokojujúce, že pri tomto asistuje lokálna administratíva,” uviedol biskup.

Európsky parlament odsúdil nedávny vývoj v Poľsku, ktoré sa podľa poslancov vydalo cestou nepravdivých informácií, stigmatizácie a zákazu sexuálnej výchovy. Poslanci vyzvali poľský parlament, aby tento návrh zákona, ktorý predstavuje ďalší pokus o obmedzenie sexuálnych a reprodukčných práv v Poľsku, neprijal – pod sexuálnymi a reprodukčnými právami sa rozumie užívanie abortívnej antikoncepcie a potraty.

Uznesenie nabáda všetky členské štáty EÚ, aby pre mladých ľudí na školách zaviedli komplexnú a vekovo primeranú výchovu v oblasti sexuality a vzťahov. Nedostatok informácií a absencia tohto typu vzdelávania mladých ľudí podľa poslancov ohrozuje, nakoľko zvyšuje ich zraniteľnosť a znižuje ich schopnosť rozpoznať sexuálne vykorisťovanie, zneužívanie a násilie, vrátane obťažovania v online priestore.

Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti vzťahov založených na rovnosti pohlaví, súhlase a vzájomnom rešpekte môže tiež podľa poslancov pomôcť v boji proti rodovým stereotypom, homofóbii, transfóbii a rodovo motivovanému násiliu.

Parlament zároveň vyzdvihol dôležitosť úlohy občianskej spoločnosti pri poskytovaní sexuálnej výchovy. Poslanci v tejto súvislosti vyzvali na vyčlenenie primeraných prostriedkov, napríklad prostredníctvom programu Práva a hodnoty a ďalších pilotných projektov, ktoré by v rokoch 2021-2027 mohli pomôcť financovať tieto organizácie.

Plénum tiež požiadalo Radu (ministrov) EÚ, aby sa návrhom poľského zákona zaoberala v kontexte súčasných vypočutí o situácii v krajine v rámci konania podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ, čo v praxi znamená pozastavenie určitých práv daného štátu vrátane hlasovacieho zástupcu vlády tohto členského štátu na zasadnutiach Rady.  Článok sa tiež označuje aj pojmom „jadrová možnosť“.

Zdroj