Bratislava 22. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR – Adriána Hudecová)

Systém na monitorovanie úrazov detí na detských ihriskách a jasné pravidlá ich prevádzky vrátane pravidelných odborných kontrol zavádza návrh zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska z dielne Ministerstva hospodárstva(MH) SR. Návrh schválila v stredu vláda

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

„Cieľom je stanoviť požiadavky na detské ihrisko ako jeden kompaktný priestor. Ustanovujú sa také povinnosti subjektov, ktoré smerujú k dosiahnutiu zvýšenia bezpečnosti detských ihrísk, bezpečné detské ihriská minimalizujúce riziká neoddeliteľne späté s hrou detí na ihriskách,“ uvádza sa v predkladacej správe k návrhu zákona, ktorý je iniciatívnym materiálom. Návrhom sa unifikuje postup pri kontrolách ihrísk a je definovaný okruh subjektov oprávnených kontrolovať.

Návrh predpokladá prijatie vykonávacieho predpisu. Vo vyhláške MH SR majú byť niektoré podrobnosti o odbornom vzdelávaní a preskúšavaní osôb, ktoré budú kontrolovať ihriská. Tento návrh bude predmetom samostatného legislatívneho procesu.

Termín nadobudnutia účinnosti návrhu zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska je 1. januára 2020. V súvislosti s plnením povinnosti pravidelných ročných kontrol je v návrhu dlhšie prechodné obdobie, keď vlastníci ihrísk existujúcich ku dňu nadobudnutia účinnosti návrhu zákona budú povinní zabezpečiť prvú ročnú kontrolu až do 30. júna 2021.

V súčasnosti je platné nariadenie vlády č. 349/2010 Z. z., ktoré ustanovuje podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia. Zameriava sa na individuálne zariadenia detského ihriska, posúdenie bezpečnosti jeho zariadenia len po jeho výrobe, neriešia sa početné nedostatky spôsobené neodbornou montážou, nesprávnou inštaláciou priamo na ihrisku, či nedostatočnou údržbou.

Slovenská obchodná inšpekcia v októbri 2018 konštatovala, že zo záverov z kontrol zariadení detských ihrísk (ZDI) vyplýva, že počet ZDI s nedostatkami je vysoký a nemá klesajúcu tendenciu, približne 80 % z nich súviselo s bezpečnosťou. Príčiny boli v správe a údržbe, posúdení zhody, nesprávnej inštalácii a konštrukčnom vyhotovení. Prvá celoslovenská výchovná a informačná akcia zameraná na kontrolu ZDI bola v roku 2006 a posledná v roku 2017, keď bola kontrola externých (104 kontrol) aj interiérových ihrísk (50 kontrol).

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj