Ministerstvo školstva podpísalo memorandum o spolupráci pri vytvorení pilotnej rómskej národnostnej školy

www.slovanskenoviny.sk/rss Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, obec Rakúsy, Prešovská univerzita v Prešove a Asociácia... Príspevok Ministerstvo školstva podpísalo memorandum o spolupráci pri vytvorení pilotnej rómskej národnostnej školy je zobrazený ako prvý na .

Ministerstvo školstva podpísalo memorandum o spolupráci pri vytvorení pilotnej rómskej národnostnej školy

www.slovanskenoviny.sk/rss

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, obec Rakúsy, Prešovská univerzita v Prešove a Asociácia škôl s vyučovaním rómskeho jazyka podpísali memorandum o spolupráci na vytvorení pilotnej rómskej národnostnej školy v obci Rakúsy.

Tento projekt predstavuje významný krok k podpore skvalitnenia rómskeho národnostného školstva na Slovensku.

Budú sa učiť v rómskom jazyku

Podľa údajov z Atlasu rómskych komunít z roku 2019 žije na Slovensku približne 450 tisíc obyvateľov rómskeho pôvodu, pričom 60 % z nich používa doma primárne rómsky materinský jazyk. Napriek tomu v krajine existuje len málo škôl s vyučovaním rómskeho jazyka a žiadna škola, kde by bol rómsky jazyk vyučovacím jazykom. Memorandum má za cieľ zmeniť tento stav a vytvoriť podmienky pre vzdelávanie v materinskom jazyku Rómov.

Ochrana a podpora rozvoja národnostných menšín je prirodzené poslanie pri formovaní modernej spoločnosti. Považujem za osobitne dôležité, aby sme vytvorili priestor pre vzdelávanie detí z národnostných menšín v ich materinskom jazyku, vrátane rómskych detí. Preto sme sa rozhodli podporiť vytvorenie pilotnej rómskej národnostnej školy v obci Rakúsy. Chceme vyskúšať pilotné intervencie v tejto oblasti smerujúce k rozšíreniu a skvalitneniu vzdelávania v materinskom jazyku aj pre rómske deti,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker. 

Pilotná základná škola v obci Rakúsy umožní rómskym deťom nielen vzdelávanie v ich materinskom jazyku. Ale má ambíciu prispievať aj k boju proti segregácii. Rozvoj vzdelávania v rómskom jazyku predstavuje ďalší krok k etablovaniu rómskej národnostnej menšiny ako štandardnej národnostnej menšiny na Slovensku.

Memorandum

Memorandum bolo uzavreté na obdobie šiestich rokov a strany Memoranda deklarovali, že vyvinú maximálne úsilie na plnenie jeho cieľov. Tento projekt má potenciál pozitívne ovplyvniť životy detí z rómskych komunít. Aj prispieť k zachovaniu a rozvoju rómskej identity, jazyka, kultúry a tradícií. Zároveň je to aj krok ku skvalitneniu národnostného školstva na Slovensku.

/ ereport.sk /

Príspevok Ministerstvo školstva podpísalo memorandum o spolupráci pri vytvorení pilotnej rómskej národnostnej školy je zobrazený ako prvý na .