Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)

Kontrola hlavného mesta v dcérskej spoločnosti mestského podniku Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) Infra Services poukázala na nehospodárny odpredaj áut a špeciálnych mechanizmov, ako aj na nevýhodnú zmluvu o poskytovaní služieb medzi BVS a Infra Services

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

Kontrolná skupina sa zamerala hlavne na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami v procese obstarávania a využívania služobných motorových vozidiel za roky 2015 – 2018. Informoval o tom hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Kontrolná skupina zistila, že spoločnosť Infra Services v roku 2015 odpredala desať osobných áut spolu za 12 080 eur a 47 úžitkových, nákladných vozidiel a strojov (mechanizmov) za cenu 47 920 eur. Predaj 57 mechanizmov spoločnosti SVJT jednomyseľne schválilo predstavenstvo Infra Services na svojom zasadnutí 8. decembra 2015. Kontrolóri zistili, že firma SVJT bola priamo oslovená spoločnosťou Infra Services listom s požiadavkou o predloženie cenovej ponuky na odkúpenie vozidiel. Na odpredaj týchto áut a mechanizmov nebola vyhlásená žiadna obchodná súťaž.

Infra Services nepredložila žiadnu dokumentáciu, na základe ktorej dospela k určeniu predajnej ceny. Na predávanú techniku nebol vyhotovený znalecký posudok a ani odborné posúdenie. Samotný predaj vozidiel nebol prerokovaný v dozornej rade Infra Services. „Kontrolná skupina na základe rozhovoru so zamestnancami Infra Services získala informácie, že samotný predaj bol vnímaný zamestnancami ako nepochopiteľný postup vedenia spoločnosti, keďže väčšina mechanizmov bola funkčná a práceschopná,“ uviedol Bubla.

Kontrola porovnala čiastkové kúpne ceny odpredaných osobných motorových vozidiel na základe kúpnej zmluvy s trhovými cenami a vyhodnotila, že osobné motorové vozidlá boli odpredané za podstatne nižšiu kúpnu cenu ako je alebo bola trhová cena. Kontrolná skupina preto konštatovala, že tento predaj vozidiel bol nehospodárny. Z verejne dostupných zdrojov kontrolná skupina preverila aj ekonomickú situáciu kupujúceho, ktorý vykazoval za rok 2014 tržby v hodnote nula eur a v roku 2015 tržby v hodnote 2,9 milióna eur.

Keďže Infra Services predala aj mechanizmy, musela ich nahradiť novými, čo riešila operatívnym leasingom mechanizmov od dodávateľa AWL. Za služby operatívneho leasingu mechanizmov, ktoré čiastočne nahradili odpredané vozidlá, uhrádza Infra Services mesačný nájom v sume 97 983,58 eura bez DPH. Za obdobie šiestich rokov využívania služieb operatívneho leasingu mechanizmov zaplatí spoločnosť Infra Services celkovo 7 054 817,16 eura bez DPH, t.j. 8 465 780,59 eura s DPH a po skončení operatívneho leasingu v roku 2021 tieto vozidlá nebude môcť spoločnosť v zmysle platnej rámcovej zmluvy ani odkúpiť do svojho výlučného vlastníctva.

Na základe týchto zistení kontrolná skupina skonštatovala, že uzatvorenie predmetnej kúpnej zmluvy, vďaka ktorej odpredali časť špeciálnych vozidiel – mechanizmov a osobné motorové vozidlá bolo nehospodárne a netransparentné. Vozidlá boli odpredané za podstatne nižšiu cenu ako bola trhová cena, nahradené vozidlá od dodávateľa AWL si Infra Services po skončení operatívneho leasingu v roku 2021 nebude môcť v zmysle platnej rámcovej zmluvy ani odkúpiť do svojho výlučného vlastníctva a vozidlo, za ktoré Infra Services uhrádza najvyššiu mesačnú splátku operatívneho leasingu v sume 7 768,60 eura bez DPH mesačne je pre potreby a fungovanie spoločnosti nevýhodné.

„Kontrolná skupina v nadväznosti na výsledky uložila spoločnosti Infra Services viacero odporúčaní. Medzi nimi aj aby rokovala s dodávateľom AWL o zmene zmluvných podmienok rámcovej zmluvy o užívaní vozidiel, poskytovaní servisných služieb a údržbe vozidiel. Vedenie spoločnosti Infra Services nemalo námietky k výsledkom z kontroly a predložilo zoznam prijatých opatrení. Správu o plnení prijatých opatrení má predložiť mestskému kontrolórovi do 31. marca 2020,“ dodal Bubla.

Sme pod neustálym tlakom


Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ


Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj