Bratislava 17. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)

Vláda by mala v stredu rokovať o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy, teda prerokovať tzv. zákon proti byrokracii. Návrh novely zákona predloží Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Ide o tretí balík antibyrokratických opatrení. Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. novembra 2020

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke Richard Raši

Predchádzajúcim prijatím niektorých opatrení na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a doplnením niektorých zákonov prišlo v súlade s princípom „jeden krát a dosť“ k zrušeniu povinností predkladania listinných výpisov z obchodného registra, živnostenského registra, katastra nehnuteľností, registra trestov, výpisov z registra mimovládnych organizácií, potvrdení o návšteve školy, potvrdení o nedoplatkoch na sociálnom poistení, nedoplatkoch na zdravotnom poistení, nedoplatkoch voči daňovým úradom a colným úradom a potvrdení o dôchodkových dávkach a nemocenských dávkach ako povinných príloh v listinnej podobe.

„Fyzické osoby a právnické osoby sú naďalej v mnohých ďalších konaniach na základe osobitných zákonov povinné preukazovať prostredníctvom výpisov a potvrdení v listinnej podobe orgánom verejnej moci skutočnosti, ktoré sú evidované v informačných systémoch verejnej správy,“ ozrejmil potrebu ďalších zmien ÚPVII v predkladacej správe.

Predkladaný návrh zákona, o ktorom bude vláda rokovať v stredu, pokračuje v odbúravaní administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb prostredníctvom tzv. tretej vlny znižovania administratívnej záťaže a rozširuje rozsah údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy a zároveň oslobodzuje fyzické osoby a právnické osoby od povinnosti predkladať tieto potvrdenia a výpisy v listinnej podobe. Pôjde o kópiu rodného listu, kópiu sobášneho listu, kópiu úmrtného listu, potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, potvrdenie o pobyte, potvrdenie o pridelení IČO, výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat, potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na neho nie je vyhlásený konkurz, a potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v likvidácii.

„Návrhom zákona sa v jednotlivých novelizačných článkoch vypúšťa z osobitných predpisov zákonná povinnosť fyzických osôb a právnických osôb prikladať v jednotlivých konaniach pri kontakte s orgánmi verejnej moci listinné výpisy resp. dokladovať nimi skutočnosti, ktoré si orgány verejnej moci vedia preveriť prostredníctvom informačných systémov verejnej správy. Zároveň sa odbúravaním administratívnej záťaže a zjednodušovaním procesov obmedzuje možnosť vzniku korupcie,“ dodal v predkladacej správe ÚPVII.

Okrem toho by mal kabinet v stredu rokovať aj o návrhu na vymenovanie podpredsedu Rady správcov Národného jadrového fondu, návrhu riešenia sumy neuhradených nákladov na podporu doplatkom o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla či návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje postup určovania a výpočtu výšky odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb a zóny spoplatňovania.

Sme pod neustálym tlakom


Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ


Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj