Liptovský Mikuláš 8. apríla 2019 (HSP/KSS/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)

Vyše sto delegátov s hlasom rozhodujúcim a hlasom poradným zhodnotilo v správe i v diskusii doterajšiu prácu KSS, zvolilo nominantov do nového Ústredného výboru strany, rozhodcovskej a revíznej komisie, schválilo novelizáciu jednotlivých článkov úpravy stanov KSS, vytýčilo hlavné ciele KSS do obdobia konania parlamentných volieb a následne i do konania X. zjazdu KSS

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke predseda Komunistickej strany Slovenska (KSS) Jozef Hrdlièka

Zjazd opätovne zvolil za predsedu Komunistickej strany Slovenska doterajšieho predsedu PhDr. Ing. Jozefa Hrdličku.

Ústredné orgány strany, funkcie podpredsedov, členov Predsedníctva KSS a jednotlivých odborných pracovných komisií budú kreované v nasledujúcich troch týždňoch a budú zvolené na prvom rokovaní ÚV KSS po zjazde.

Komunistická strana Slovenska sa v záujme všetkých súčasným režimom vykorisťovaných a dehonestovaných občanov Slovenska v nastávajúcom období aktívne pobije s politickými rivalmi o svoje miesto na politickej scéne Slovenska, ktoré jej už v takmer storočnej histórii robotníckeho a komunistického hnutia na Slovensku právom patrí.

(Viac informácií o priebehu a podrobnostiach konania zjazdu môžete nájsť postupne v nasledujúcom období na webovej stránke KSS ).

 Delegáti zjazdu prijali a vydali výzvu k verejnosti Slovenskej republiky v nasledujúcom znení:

                                                                                         V ý z v a

delegátov IX. zjazdu Komunistickej strany Slovenska občanom Slovenskej republiky

Pred tridsiatimi rokmi sa naša spoločnosť ocitla na križovatke dejín. Začal rozklad ekonomických štruktúr, priemyslu, poľnohospodárstva, spoločenského a kultúrneho života. Investície do rozvratu postupne priniesli svoje ovocie a naplnili ciele. Úspešne sa podaril dlhodobý proces rozvratu desaťročia budovaného socialistického systému. Systému, v ktorého centre pozornosti bol človek a jeho dôstojný život.

Dnes sme v štádiu chaosu, morálneho úpadku, bahna korupcie. Žijeme v systéme ovládanom oligarchiou. K tomuto stavu prispeli všetky poprevratové vlády bez rozdielu, do ktorého prúdu sa zaraďovali. Moc a peniaze sa stali veľkou motiváciou pre predvolebný boj od úrovne komunálnych, až po prezidentské voľby. Je faktom a skutky to dokazujú, že každý jeden krok v riadení štátu podlieha záujmom a diktátu ekonomických elít stelesnených v politike USA a ich európskych spojencov, usilujúcich o ovládnutie prírodných zdrojov, surovín a v prípade Slovenska aj strategického územia, tak dôležitého pre otvorenie cesty na Východ a ovládnutie územia s obrovskou zásobárňou nerastných surovín.

Varovania pred tým, čo nás čaká po zvrátení socialistického vývoja neboli pochopené a politika prispôsobovania sa podmienkam diktovaným scenáristami zvratu priviedla našu spoločnosť na nové rázcestie.

 Jedna z ciest vedie k absolútnej likvidácii našej suverenity, k poníženiu našej národnej hrdosti, k zvráteniu pravdy o významných historických udalostiach. K otvoreniu nesmiernych možností ďalšieho bohatnutia už dnes zabezpečenej kasty oligarchov, ktorým na ľude tejto krajiny v skutočnosti vôbec nezáleží.

My, komunisti, sa svojho zápasu za prirodzené ľudské práva a potreby ani po mnohých prehrách a porážkach nevzdávame. Našim programom nie je prispôsobovanie sa diktovaným podmienkam za cenu osobného blahobytu. Našim cieľom je permanentný boj za spravodlivé usporiadanie spoločnosti, za dôstojný život každého poctivo pracujúceho a žijúceho občana. Sú to občania, ktorí si musia vybrať, ktorou cestou a s kým sa po nej vydáme.

Tá druhá cesta na súčasnej dejinnej križovatke bude veľmi ťažká, zložitá, ale veríme, že správna. Prvým a rozhodujúcim krokom je zjednotenie všetkých proslovenských, pronárodných, prosociálnych a protivojnových síl, ktoré sa k týmto hodnotám na Slovensku hlásia. Nastal čas, aby sme začali uvažovať rozumne, uvážlivo a rozhodne.

Sme pripravení zaradiť sa do jednotného ľavicového a vlasteneckého frontu, ktorý sa čo v najkratšej dobe musí na Slovensku vytvoriť a musí tak postaviť pevnú hrádzu proti vulgárnemu neoliberalizmu a neokolonializmu. KSS bude na tom aktívne pracovať.

Aktuálna situácia v našej krajine tiež naznačuje, že dlhoročné vládnutie sociálnej demokracie na Slovensku aj napriek tomu, že prinieslo mnoho pozitívnych zmien pre bežných ľudí spôsobuje dehonestáciu reálnych ľavicových hodnôt vo vedomí ľudí a vedie k posilňovaniu neoliberálnych síl, ako aj k posilňovaniu extrémistickej pravice. KSS si ako jeden z hlavných cieľov na najbližšie obdobie kladie záchranu a obrodu skutočných ľavicových hodnôt v podmienkach Slovenska.

KSS volá po jednote všetkých vlastencov, ľavičiarov, antifašistov. Volá po jednote všetkých, ktorým záleží na našej historickej, národnej i kultúrnej identite. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sú príležitosťou pre takúto jednotu.

 Peter Nišponský, predseda Mediálnej komisie IX. Zjazdu KSS


Zdroj